Syndicate
Home arrow Training arrow ด่วน!MTEC จัดสัมมนา หลายรายการ
ด่วน!MTEC จัดสัมมนา หลายรายการ พิมพ์ ส่งเมล
พุธ, 21 มีนาคม 2012

ImageMTEC จะจัดงานสัมมนาวิชาการ "จับตากฎระเบียบสารอันตรายในผลิตภัณฑ์" และงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "JAMP V.4 & JAMP Guidance" และ "Workshop on JAMP Tools (V.4) (หลักสูตร 2 วัน)" จำนวน 2 รอบๆ แรก เริ่ม 3 เมษาฯนี้

สนใจสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด


วันที่จัด สถานที่ และจำนวนที่รับ:

หัวข้อ

วันที่จัด

สถานที่

จำนวนที่รับ

วิธีการรับสมัคร

สัมมนาวิชาการ “จับตา กฎระเบียบสารอันตรายในผลิตภัณฑ์

3 เม.ย. 2555

ณ ห้อง
ออดิทอเรียม
อาคารส่วนงานกลาง (ตึก สก.)
อุทยาน วิทยาศาสตร์
ประเทศไทย (แผนที่)

100 คน

On-line

คลิกที่นี่ เพื่อสมัคร

ฝึกอบรม
เชิงปฎิบัติการ “Workshop on JAMP Tools

4-5 เม.ย. 2555

(2 วัน)

ณ ห้อง
ออดิทอเรียม อาคารส่วนงานกลาง (ตึก สก.) อุทยาน
วิทยาศาสตร์
ประเทศไทย (แผนที่)

80 คน

On-line

คลิกที่นี่ เพื่อสมัคร

สัมมนาวิชาการ “จับตา กฎระเบียบสารอันตรายในผลิตภัณฑ์

19 เม.ย. 2555

ศูนย์การเรียนรู้ เครือข่ายชุมชน IRPC

จังหวัดระยอง

80 คน

On-line

คลิกที่นี่ เพื่อสมัคร

ฝึกอบรม “JAMP Tools V.4 และ JAMP Guidance

20 เม.ย. 2555

ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน

จังหวัดระยอง

80 คน

On-line

คลิกที่นี่ เพื่อสมัคร

สัมมนาวิชาการ “จับตา กฎระเบียบสารอันตรายในผลิตภัณฑ์

28 พ.ค. 2555

ณ ห้อง
ออดิทอเรียม
อาคารส่วนงานกลาง (ตึก สก.)
อุทยาน วิทยาศาสตร์
ประเทศไทย (แผนที่)

100 คน

On-line

คลิกที่นี่ เพื่อสมัคร

ฝึกอบรม
เชิงปฎิบัติการ “Workshop on JAMP Tools

29-30 พ.ค. 2554

(2 วัน)

ณ ห้อง
ออดิทอเรียม
อาคารส่วนงานกลาง (ตึก สก.)
อุทยาน วิทยาศาสตร์
ประเทศไทย (แผนที่)

80 คน

On-line

คลิกที่นี่ เพื่อสมัคร


เกี่ยวกับ JAMP และการจัดสัมมนา

JAMP หรือ Joint Article Management Promotion เป็นองค์กรภาคอุตสาหกรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อ กันยายน 2006 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการสารเคมีในผลิตภัณฑ์ และการสื่อสารข้อมูลสารเคมีในผลิตภัณฑ์ในสายโซ่การผลิต JAMP ได้มีการพัฒนาเครื่องมือและกลไกหลายด้าน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อข้อกำหนดภายใต้ REACH ได้ กิจกรรมหลักของ JAMP มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริม ระบบการบริหารจัดการสารเคมีในผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการและการสื่อสารข้อมูลสารเคมีในผลิตภัณฑ์ อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเชื่อถือได้ ผ่านคู่มือที่เรียกว่า “JAMP management guidelines” และการพัฒนา “เครื่องมือ” (JAMP Tools) สำหรับการส่งผ่านข้อมูลสารเคมี เช่น JAMP Material Safety Data Sheet plus หรือ MSDSplus สำหรับส่งผ่านข้อมูลจากผู้ผลิตต้นน้ำไปยังผู้ผลิตกลางน้ำ และ JAMP Article Information Sheet หรือ JAMP AIS สำหรับส่งผ่านข้อมูลจากผู้ผลิตกลางน้ำไปยังผู้ผลิตปลายน้ำ

หัวใจสำคัญของการสื่อสารข้อมูล คือ 1) ตัวข้อมูลที่จะสื่อสาร ที่ต้องมีความเชื่อถือได้ มีความถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ 2) มีการป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน และ 3) มีการประมวลผลข้อมูลที่ถูกต้องบนฐานข้อมูลที่ทันสมัย ในทางปฏิบัติการควบคุมข้อมูลและความเชื่อถือได้ของข้อมูล ต้องอาศัยการควบคุมสารเคมีในผลิตภัณฑ์ ซึ่ง JAMP ได้พัฒนา Guideline ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกฝ่ายถือปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การเก็บข้อมูลและการสื่อสารข้อมูลสารเคมีในผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ ในด้านการประมวลผลข้อมูลและฐานข้อมูลสารเคมีที่มีกฎหมายควบคุม ทำได้โดยการใช้ JAMP Tools ที่ JAMP พัฒนาขึ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ฟรี

โดยเมื่อเดือนมกราคม 2555 ที่ผ่านมา JAMP ได้ปรับปรุง JAMP Tools ใหม่ (เป็นเวอร์ชั่น 4) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกในการ Update รายการสารเคมีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงรายการสารควบคุมตามกฎหมาย โดยอัตโนมัติ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สารเคมีในบัญชีรายชื่อ REACH SVHC Candidate List และกฎหมายสำคัญในประเทศอื่นๆ)

ส่วนในด้านแนวทางการป้อนข้อมูลด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ในทางปฏิบัติ มีหลายจุด/หลายกระบวนการที่สามารถสื่อสารข้อมูลได้หลายแบบ นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายกรณีที่ผู้ผลิตอาจไม่สามารถหาข้อมูลจากผู้ผลิตต้นน้ำได้ หรือแม้จะหาได้ก็อาจไม่สามารถนำมาใช้สื่อสารได้โดยตรง ตัวอย่างเช่น ปริมาณและส่วนประกอบของหมึกพิมพ์ ที่ใช้พิมพ์ในหนังสือหรือคู่มือผู้ใช้แต่ละเล่ม แต่ละหน้า ในประเด็นที่อาจมีข้อถกเถียงหรือประเด็นท้าทายในทางปฏิบัติทำนองนี้ JAMP ได้ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการเฉพาะด้านในประเทศญี่ปุ่น พัฒนา Guidance ในแต่ละเรื่องขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการในสาขาเดียวกัน เข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตรงกัน

 

หลักสูตร JAMP และ Workshop on JAMP Tools ที่จะจัดขึ้นในปีนี้แบ่งเป็น 2 หลักสูตรได้แก่

  1. Workshop on JAMP Tools สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมการใช้ JAMP Tools มาก่อน หลักสูตรนี้ ครอบคลุม JAMP Management Guideline, การใช้ JAMP Tools V.4 และแนะนำ JAMP Guidance สำหรับสินค้า/กระบวนการ 5 ประเภทได้แก่ งานชุบเคลือบผิวโลหะ งานพิมพ์และงานเคลือบสี บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง การฉีดขึ้นรูปพลาสติก (เทอร์โมพลาสติก) และ Guidance สำหรับ Traders
  2. JAMP Tools V.4 และ JAMP Guidance สำหรับผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมการใช้ JAMP Tools เวอร์ชั่นเก่ามาแล้ว หลักสูตรนี้ครอบคลุมเนื้อหาของ Tools เวอร์ชั่นใหม่ที่ได้มีการ Update และแนะนำ JAMP Guidance สำหรับสินค้า/กระบวนการ 5 ประเภทเช่นเดียวกับหลักสูตรแรก

แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น เพื่อให้สามารถเข้าใจเนื้อหาของ JAMP ได้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีพื้นฐานในด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ผู้จัดจึงได้จัดให้มีการสัมมนาวิชาการ “จับตากฎระเบียบสารอันตรายในผลิตภัณฑ์” ขึ้นทั้งเพื่อให้ข้อมูล/ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นแก่ผู้จะเข้าร่วมฝึกอบรม JAMP และเพื่อเป็นการ Update ข้อมูลกฎระเบียบต่างๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และเตรียมการได้อย่างทันต่อเหตุการณ์


ค่าใช้จ่าย:

ฟรี! (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้า)


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JAMP


 

 

ThaiRoHS.org is partially funded by:

EU-Thailand Small Projects Facility, National Metal and Materials Technology Center (MTEC)