Syndicate
Home arrow Hot Issues arrow รายการข่าวทั้งหมด arrow WEEE/RoHS Hot Issues arrow เผยโฉม Norway SuperRoHS ฉบับใหม่
เผยโฉม Norway SuperRoHS ฉบับใหม่ พิมพ์ ส่งเมล
พฤหัสบดี, 28 สิงหาคม 2008
หลังจากที่เงียบหายไปนาน Norway Super-RoHS ก็กลับมาใหม่อีกครั้ง กลับมาคราวนี้ นอร์เวย์ผ่อนปรนลง แต่ก็ยังยืนยันจะเอาจริง เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของนอร์เวย์

ความเป็นมา

เมื่อกล่าวถึง สารเคมีที่เป็นอันตรายและปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม จะเห็นว่ารัฐบาลในเกือบทุกประเทศมักมุ่งเน้นความสนใจไปที่ โรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นแหล่งปล่อยมลพิษขนาดใหญ่ แต่สำหรับประเทศนอร์เวย์แล้ว การควบคุมเพียงเท่านี้ไม่เพียงพอ ต่อการบรรลุเป้าหมายด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ

นอร์เวย์ มีนโยบายมุ่งเน้นการควบคุมสารอันตรายในสินค้าอุปโภค เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้บริโภคมักมีข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับสารอันตรายในสินค้า น้อยกว่าภาคอุตสาหกรรม และเนื่องจากมีจำนวนผู้บริโภคที่ใช้สินค้าอุปโภคมากมายหลายชนิด กระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่ง สารพิษและมลพิษที่มีอยู่ในสินค้าอุปโภค จึงมีโอกาสแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อม ได้กว้างไกลกว่ามลพิษจากแหล่งอื่น นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังมีขีดจำกัด ทั้งในด้านการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เช่น ด้านค่าใช้จ่าย และด้านการกำหนด Spec) และในด้านการป้องกันตนเองจากอันตรายจากการใช้สินค้า (เช่นการมีและการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล)

นอร์เวย์มีความคิดที่จะออกกฎหมายที่เพิ่มความเข้มงวดกับสินค้าอุปโภคที่มีส่วนผสมของสารอันตราย โดยรัฐบาลนอร์เวย์ ได้เวียนร่างกฎหมายที่เรียกกันว่า “Norway SuperRoHS” ฉบับแรกไปยัง WTO เพื่อสอบถามความคิดเห็นจากประเทศสมาชิก เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2007 โดยร่างกฎหมายฉบับนี้ เสนอการห้ามใช้สารอันตราย 18 ประเภทในสินค้าอุปโภคทุกชนิด (ดูรายละเอียดใน “นอร์เวย์จะประกาศ SuperRoHS ปีใหม่นี้” และ “ร่าง SuperRoHS ของนอร์เวย์”) โดยข้อกำหนดในร่างกฎหมายฉบับนี้ มีขีดจำกัดที่เข้มงวดกว่า EU-RoHS มากและไม่มีการกล่าวถึงข้อยกเว้น ซึ่งแน่นอนที่สุด กฎหมายลักษณะนี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตสินค้าทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEE) และกลุ่มยานยนต์ ที่ยังหายใจไม่ทั่วท้องจาก EU-RoHS และ ELV ทำให้นานาประเทศ ส่งข้อคิดเห็น (คัดค้าน) การออกกฎหมาย SuperRoHS ไปยังนอร์เวย์อย่างมากมายเป็นประวัติการณ์ (มีรายงานว่า นอร์เวย์ได้รับข้อคิดเห็นมากกว่าครั้งที่ EU เวียนร่างระเบียบ EU-RoHS) ทำให้นอร์เวย์ต้องตัดสินใจ ชะลอการประกาศใช้กฎหมาย SuperRoHS ออกไปอย่างไม่มีกำหนด (เดิมจะบังคับใช้ 1 ม.ค. 2008)

ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ที่ผ่านมา SFT (กรมควบคุมมลพิษของนอร์เวย์) ก็ได้แถลงข่าวว่าตนได้ ส่งข้อเสนอไปยังกระทรวงสิ่งแวดล้อม เพื่อเดินหน้าในแผนคุมเข้มสารอันตรายในสินค้าอุปโภคต่อไป (=ออกกฎหมาย)  โดยหลังจากได้ทบทวนข้อคิดเห็นที่ได้รับ จากสมาชิกองค์การการค้าโลกแล้ว SFT ได้พิจารณาปรับปรุงข้อเสนอใหม่ โดยได้เสนอให้รัฐบาล รอกฎหมายของ EU ในบางเรื่อง (EU กำลังพิจารณากฎหมายควบคุม DEHP, Organotin และ TBBPA) แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังยืนยันให้รัฐบาลคุมเข้มสารอันตราย 10 ประเภทในสินค้าอุปโภค (SFT ได้นำเอกสาร ร่างกฎหมายฉบับภาษาอังกฤษออกมาเผยแพร่ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา ดาวน์โหลด คลิกที่นี่)


ร่าง Norway SuperRoHS ฉบับ 2008

ข้อเสนอของ SFT ในร่าง Norway SuperRoHS ฉบับใหม่ มีเนื้อหาที่ทำให้ Norway SuperRoHS ดูลด “ความน่ากลัว” ลงมากในบางเรื่อง และมีข้อกำหนดที่ทำให้ กฎหมายของนอร์เวย์ “ดูดี” ในมุมมองของนักสิ่งแวดล้อมและกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาและด้อยพัฒนา โดยรายการสารอันตรายต้องห้ามในร่างฉบับใหม่ ได้ลดลงเหลือเพียง 10 ประเภท ดูแล้วไม่หนักหนาสากันเท่าใดนัก แถมยังมีการให้การยกเว้นการใช้สารอันตรายบางรายการ ในการใช้งานบางประเภทที่ยังขาดสารเหล่านี้ไม่ได้ โดย SFT ระบุว่า สารทั้ง 10 ประเภทนี้ เป็นกลุ่มสารที่มีอันตรายสูงสุดในบรรดาสารเคมีที่ SFT ทำการศึกษามา

อย่างไรก็ดี Norway SuperRoHS ไม่ได้ห้ามเฉพาะการวางตลาดสินค้าอุปโภค (ซึ่งแค่นี้ก็กว้างกว่า EU-RoHS ไปมากแล้ว) แต่ การห้ามในกฎหมายของนอร์เวย์เป็นการห้ามอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ ห้ามผลิต ห้ามนำเข้า ห้ามส่งออก และห้ามขาย สินค้าอุปโภคทุกชนิด ที่มีส่วนผสมของสารต้องห้าม เกินขีดจำกัดของกฎหมาย ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายของประเทศอื่น เช่น EU-RoHS, ELV, China-RoHS, Japan JMOSS หรือ Korea-RoHS ที่ห้ามเฉพาะการวางตลาดสินค้า แต่ผู้ผลิตในประเทศสามารถผลิตสินค้า ที่มีส่วนผสมของสารอันตราย และส่งออกไปขายในตลาดประเทศอื่น (ที่ด้อยพัฒนากว่า หรือที่มีกำลังซื้อ/ขีดความสามารถ/ความตระหนักเกี่ยวกับพิษภัยของสินค้า ด้อยกว่า) ที่ไม่มีกฎหมายห้ามไว้ได้

รายการสารต้องห้ามตาม SuperRoHS ฉบับใหม่ของนอร์เวย์ เทียบกับรายการเดิม สรุปได้ในตาราง

สารที่ห้าม

CAS No.

ขีดจำกัด

(% โดยน้ำหนัก*)

หมายเหตุ

Hexabromo cyclododecane (HBCDD)

25637-99-4,
3194-55-6

0.1

 

-

Tetrabromobisphenol A (TBBPA)

79-94-7

1

ตัดออก (รอกฎหมายของ EU)

medium-chained chlorinated paraffins, C14-C17 (MCCP)

85535-85-9

0.1

ยกเว้น:

สินค้าที่มีความจำเป็น เป็นพิเศษ ด้านการหน่วงการติดไฟ (ความปลอดภัย จากเพลิงไหม้) และไม่มีสารทดแทนอื่น ที่ให้ผลเป็นที่น่าพอใจ

อาร์เซนิก และสารประกอบ อาร์เซนิก

สินค้าอุปโภค ทั่วไป

0.01

ยกเว้น:

แบตเตอรี่ตะกั่วกรด

ทองเหลือง

แก้วคริสตัล (Crystal glass)

แก้วตะกั่ว (Lead glass)

สารกันบูด และสารปกป้องเนื้อไม้ ที่อยู่ใต้ข้อกำหนดในส่วนที่ 2-7

ไม้อบอาร์เซนิก (Arsenic-treated timber) ที่อยู่ใต้ข้อกำหนดในส่วนที่ 3-6

เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ (EEE) (ดูข้อถัดไป)

อัลลอย เหล็ก อลูมิเนียม และทองแดง (ดูข้อถัดไป)

เครื่องสำอางที่อยู่ภายใต้ กฎหมายเครื่องสำอาง

EEE

0.1

 

 

อัลลอย เหล็ก

0.35

 

อัลลอย อลูมิเนียม

0.4

 

อัลลอย ทองแดง

4

 

สารประกอบตะกั่ว

สินค้าอุปโภค ทั่วไป

0.01
(น้ำหนักของ สารประกอบ)

ยกเว้น:

ยุทธภัณฑ์

สีตะกั่วเหลืองแดง (Yellow red lead) สำหรับซ่อมแซม โบราณวัตถุ

น้ำมันเครื่องบิน

สี ที่อยู่ใต้ข้อกำหนดในส่วนที่ 2-5

สีป้องกันการกัดกร่อน ที่มีตะกั่วไม่เกิน 250 ppm

แก้วคริสตัลและแก้วตะกั่ว

สารกันบูดในสี ที่มีตะกั่วไม่เกิน 1250 ppm

แก้วเชิงแสง (Optical glass)

สินค้าที่ผลิต จากแก้วรีไซเคิล (ดูข้อถัดไป)

สารเคลือบบนผิวสินค้า ที่ไม่สัมผัสกับอาหาร

บรรจุภัณฑ์ แบตเตอรี่ และสินค้า EEE ที่อยู่ใต้ส่วนที่ 3-11, 3-13 ถึง 3-14 และ 3-17 ถึง 3-19

เครื่องสำอางที่อยู่ภายใต้ กฎหมายเครื่องสำอาง

สินค้าที่ผลิตจาก แก้วรีไซเคิล

0.05

 

โลหะตะกั่ว

สินค้า ที่มีส่วนผสม ของ โลหะตะกั่ว

0.01
(น้ำหนักของโลหะ)

ห้ามใน:

สินค้าสำหรับงานอดิเรก

Tealights และเทียนอื่นๆ

โซ่ถ่วงน้ำหนักผ้าม่าน

สินค้าสำหรับการตกแต่ง รวมถึงเครื่องประดับ/ อัญมณี

สินค้าสำหรับหลังคา และห่อหุ้มสำหรับ งานอาคาร

อุปกรณ์ตกปลา สำหรับงานนันทนาการ

แคดเมียม และสารประกอบ แคดเมียม

สินค้าอุปโภค ทั่วไป

0.01

ยกเว้น:

แก้วสีแดงและเหลือง สำหรับการใช้งานพิเศษ ที่ไม่มีสารทดแทน

หน้าสัมผัสทางไฟฟ้า สำหรับงานที่มี การปรับสภาพผิว ด้วยแคดเมียม หรือสารประกอบแคดเมียม เพื่อรักษาระดับ ความเชื่อถือได้ ของอุปกรณ์ที่ใช้ชิ้นส่วนนี้

สีและแลกเกอร์ ที่มีสังกะสีสูง (ดูข้อถัดไป)

การใช้แคดเมียม ในสารให้สี ใช้เป็นสารเพิ่มความเสถียร ในสินค้า และสำหรับการปรับผิวโลหะ ในกรณีที่เป็นการใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ เพื่อความปลอดภัย

Sacrificial anodes

บรรจุภัณฑ์ แบตเตอรี่ และสินค้า EEE ที่อยู่ใต้ส่วนที่ 3-11, 3-13 ถึง 3-14 และ 3-17 ถึง 3-19

แคดเมียม ซิงค์ ซัลไฟด์

แคดเมียม ซัลโฟเซเลไนด์

เครื่องสำอางที่อยู่ภายใต้ กฎหมายเครื่องสำอาง

สีและแลกเกอร์ ที่มีสังกะสีสูง

0.1

 

สารประกอบไตรบิวทิวทิน (Tributyltin compounds) (TBT)

 

0.001 (ใน articles)

ตัดออก (รอกฎหมายของ EU)

สารประกอบไตรฟินิลทิน (Triphenyltin compounds) (TPT)

 

0.001 (ใน articles)

ตัดออก (รอกฎหมายของ EU)

สารมีกลิ่นฉุน ประเภทไซลีน
(Musk xylene)

81-15-2

0.05

ยกเว้น:

ผงซักฟอก ที่อยู่ใต้ส่วนที่ 3-8 ถึง 3-10

เครื่องสำอางที่อยู่ภายใต้ กฎหมายเครื่องสำอาง

สารมีกลิ่นฉุน ประเภทคีโตน
(Musk ketone)

81-14-1

0.05

ตัดออก

กรดเปอร์ฟลูออโรออกทิล (Perfluorooctyl acid (PFOA)) และเกลือ และเอสเตอร์ของ PFOA

335-67-1,

3825-26-1,

335-95-5,

2395-00-8,

335-93-3,

335-66-0,

376-27-2,

3108-24-5

0.005

ยกเว้น:

สิ่งทอ พรม และผิวเคลือบ (ดูข้อถัดไป)

 

สำหรับสิ่งทอ และวัสดุเคลือบผิวอื่น

50 μg/m2

 

พรม

500 μg/m2

 

DTDMAC

68783-78-8

รวมกัน 0.1

ตัดออก 

DODMAC/DSDMAC

107-64-2

ตัดออก  

DHTDMAC

61789-80-8

 ตัดออก 

Bisphenol A

80-05-7

0.005

ยกเว้น:

Jointless floors

น้ำมันเบรก

Thermal Paper

วัสดุอุดฟัน

เครื่องสำอางที่อยู่ภายใต้ กฎหมายเครื่องสำอาง

Diethyl hexylphtalate (DEHP)

117-81-7

0.1

ตัดออก (รอกฎหมายของ EU)

pentachlorphenol                       

87-86-5

0.1

ยกเว้น:

สิ่งทอและเครื่องหนัง ที่อยู่ใต้ส่วนที่ 3-4

เครื่องสำอางที่อยู่ภายใต้ กฎหมายเครื่องสำอาง

triclosan

3380-34-5

0.001

ยกเว้น:

เครื่องสำอางที่อยู่ภายใต้ กฎหมายเครื่องสำอาง

 หมายเหตุ (*): โดยน้ำหนักส่วนที่เป็นเนื้อเดียว (Homogeneous part)


วันบังคับใช้

นอร์เวย์ ยังไม่ได้กำหนดวันบังคับใช้


ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

ThaiRoHS.org is partially funded by:

EU-Thailand Small Projects Facility, National Metal and Materials Technology Center (MTEC)