สินค้าทุกชนิดต้องมี RoHS?

RoHS เป็นกฎหมายฉบับแรกๆ ที่ควบคุมการใช้สารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ์ กฎหมายนี้คุมลึกไปถึงระดับที่เรียกว่า "วัสดุเนื้อเดียว" นั่นคือวัสดุทุกเนื้อ ทุกชิ้น ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดของ RoHS แต่กฎหมายฉบับนี้ มีผลบังคับใช้กับสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 

กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้มากว่า 10 ปี 

© 2023 ThaiRoHS.org. All Rights Reserved.