2018 chemSHERPA Workshop

2018 chemSHERPA Workshop

กฏหมายที่ควบคุมสารเคมี อาทิ RoHS และ REACH ได้ทวีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ เมื่อประเทศต่างๆ เร่งวางมาตรการในประเทศของตนเพื่อบรรลุเป้าหมาย การลดผลกระทบจากสารเคมีต่อสุขอนามัยมนุษย์และสิ่งแวดล้อมที่ได้ตกลงไว้ในเวที SAICM* ภายในปีค.ศ. 2020 การจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีระบบสำหรับจัดการข้อมูลสารเคมีในผลิตภัณฑ์ (Chemicals in Product: CiP) ที่ดีที่ช่วยทั้งติดตามข้อมูลสารเคมีตลอดสายโซ่การผลิตและการบริโภคผลิตภัณฑ์ และติดตามความเคลื่อนไหวของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

chemSHERPA เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการและการสื่อสารข้อมูลสารเคมีในผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาโดยกระทรวง METI ประเทศญี่ปุ่น chemSHERPA เป็นระบบที่รวม JAMP และ JGPSSI* ไว้ในระบบเดียวเพื่อให้กลไกการสื่อสารข้อมูลในสายโซ่การผลิตมีเอกภาพ ธุรกิจชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นต่างหันมาใช้ chemSHERPA ในการบริหารจัดการและสื่อสารข้อมูลสารเคมีในผลิตภัณฑ์ในสายโซ่การผลิต (ดู List รายชื่อ)

งานฝึกอบรมนี้ เป็นการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ จัดขึ้นสำหรับผู้ที่เป็นผู้กรอกข้อมูลและผู้ดูแลความถูกต้องของข้อมูลสารเคมีในผลิตภัณฑ์ รวมถึง ผู้ที่ทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลสารเคมีและความสอดคล้องของสินค้า ระหว่างลูกค้าและ Suppliers ในสายโซ่การผลิต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเข้าใจถึงความสำคัญของข้อมูลสารเคมีในผลิตภัณฑ์ การรักษาความเชื่อถือได้ของข้อมูลและประเด็นในทางปฏิบัติที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารข้อมูล และเรียนรู้และได้ฝึกใช้เครื่องมือต่างๆ ของ chemSHERPA ที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้สามารถ บริหารจัดการข้อมูล รวมถึงสื่อสารข้อมูล ระหว่างกันในหมู่คู่ค้าในสายโซ่การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเชื่อถือได้สูง

หมายเหตุ

SAICM*: The Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM)

JGPSSI*: Japan Green Procurement Survey Standardization Initiative

กำหนดการฝึกอบรม:

วันแรก

8:30-9:00 น

ลงทะเบียน

9:00-12:00 น

บรรยาย

  • ภาพรวมการจัดการและการสื่อสารข้อมูลภายใต้ chemSHERPA
  • ระบบบริหารจัดการสารเคมีในผลิตภัณฑ์ (Management Guideline)
  • ความรับผิดชอบ เกณฑ์และมาตรฐาน การสื่อสารและการสำแดงข้อมูลความสอดคล้องต่อกฎระเบียบด้านสารเคมีในผลิตภัณฑ์

12:00-13:00 น

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-16:30 น

บรรยายและฝึกปฏิบัติ:

การจัดการข้อมูลสารเคมี สำหรับสินค้าประเภทสารเคมี (Chemicals) โดยใช้ chemSHERPA-CI data preparation support tool (การกรอกข้อมูลและการใช้ ฟังก์ชั่นที่มากับ tool)

16:30-17:00 น

ถาม-ตอบ ประเด็นคำถามสำหรับเนื้อหาในวันแรก


 วันที่สอง

8:30-9:00 น

ลงทะเบียน

9:00-12:00 น

บรรยายและฝึกปฏิบัติ

การจัดการข้อมูลสารเคมี สำหรับสินค้าประเภทชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ (Articles) โดยใช้ chemSHERPA-AI data support tool (การกรอกข้อมูลและการใช้ ฟังก์ชั่นที่มากับ tool อาทิ การสร้างชิ้นส่วน และการประกอบ Complex articles, เป็นต้น)

12:00-13:00 น

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-16:00 น

บรรยายและฝึกปฏิบัติ: (ต่อ)

16:00-17:00 น

ถาม-ตอบ

ประเด็นคำถามสำหรับเนื้อหาในวันที่สอง

ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ

ปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ภาษา: 

วิทยากร: บรรยายภาษาญี่ปุ่น โดยมีล่ามแปลเป็นภาษาไทย ตลอดรายการ

วิทยากรผู้ช่วย: ภาษาไทยและอังกฤษ

เอกสาร: ภาษาอังกฤษ

 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการสำหรับ chemSHERPA

  • ระบบปฏิบัติการ: Microsoft Windows 7, 8, 8.1 (32 bit), 8.1 (64 bit), 10.0 (32 bit), 10.0 (64 bit)
  • ความละเอียดจอภาพ: WGA (1024 x 768 dots) หรือมากกว่า (ถ้าเป็นไปได้ควรมีความละเอียด 1280 x 800 หรือมากกว่า)
  • การตั้งขนาดฟอนต์: ขนาดเล็ก หรือขนาดกลาง (ควรตั้งไว้ที่ขนาดเล็ก)
  • ติดตั้ง Microsoft.Net Framework Full version: 4.0, 4.5
  • ติดตั้ง Microsoft Excel (เมื่อใช้ฟอร์ม)

หมายเหตุ: กิจกรรมนี้มีการฝึกปฏิบัติจริง กรุณานำคอมพิวเตอร์ตาม Spec ขั้นต่ำดังที่ปรากฎมาด้วย

การสมัครเข้าร่วม:

สมัคร On-line ฟรี! ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันปิดรับสมัคร หรือเมื่อเต็ม

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม:

ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

  • โทรศัพท์: 025646500 (ต่อ 4122) คุณสายสมร คุณหอม หรือคุณภารดี บุญรอง
  • email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายละเอียดกิจกรรม

วัน-เวลา เริ่ม 14-ม.ค.-2562 8:30 am
วัน-เวลา สิ้นสุด 15-ม.ค.-2562 5:00 pm
วันเริ่มรับสมัคร 01-ส.ค.-2561
จำนวนที่รับ 135
วันปิดรับสมัคร 13-ม.ค.-2562
ค่าสมัคร ฟรี
สถานที่จัด บ้านวิทยาศาสตร์ สิรินทร (สวทช)

สนุบสนุนกิจกรรมโดย:

We are no longer accepting registration for this event

แผนที่ สถานที่จัดกิจกรรม

© 2023 ThaiRoHS.org. All Rights Reserved.