2018 chemSHERPA Seminar (ผู้บริหาร)

2018 chemSHERPA Seminar (ผู้บริหาร)

กฏหมายที่ควบคุมสารเคมีในผลิตภัณฑ์อาทิ RoHS และ REACH ได้ทวีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ เมื่อประเทศต่างๆ เร่งวางมาตรการในประเทศของตนเพื่อบรรลุเป้าหมาย การลดผลกระทบจากสารเคมีต่อสุขอนามัยมนุษย์และสิ่งแวดล้อมที่ได้ตกลงไว้ในเวที SAICM* ภายในปีค.ศ. 2020 การจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีระบบสำหรับจัดการข้อมูลสารเคมีในผลิตภัณฑ์ (Chemicals in Product: CiP) ที่ดีที่ช่วยทั้งติดตามข้อมูลสารเคมีตลอดสายโซ่การผลิตและการบริโภคผลิตภัณฑ์ และติดตามความเคลื่อนไหวของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

chemSHERPA เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการและการสื่อสารข้อมูลสารเคมีในผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาโดยกระทรวง METI ประเทศญี่ปุ่น chemSHERPA เป็นระบบที่รวม JAMP และ JGPSSI* ไว้ในระบบเดียวเพื่อให้กลไกการสื่อสารข้อมูลในสายโซ่การผลิตมีเอกภาพ ธุรกิจชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นต่างหันมาใช้ chemSHERPA ในการบริหารจัดการและสื่อสารข้อมูลสารเคมีในผลิตภัณฑ์ในสายโซ่การผลิต (ดู List รายชื่อ)

การสัมมนานี้จัดขึ้นสำหรับผู้บริหารองค์กร และ/หรือ ผู้จัดการแผนกที่ทำหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลสารเคมีในผลิตภัณฑ์ บริหารจัดการความสอดคล้องของสินค้าต่อกฎระเบียบในตลาดโลก/ข้อกำหนดของคู่ค้า ฯลฯ เพื่อให้ผู้เข้ารวมสัมมนาได้มีข้อมูล/ความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของการบริหารจัดการข้อมูลสารเคมีในผลิตภัณฑ์ให้มีความถูกต้องและมีความเชื่อถือได้สูง รวมถึงได้รู้จักกลไกภายใต้ chemSHERPA ที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถสื่อสารข้อมูลระหว่างคู่ค้าในสายโซ่การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเชื่อถือได้สูง และทันต่อเหตุการณ์

หมายเหตุ:

SAICM*: The Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM)

JGPSSI*: Japan Green Procurement Survey Standardization Initiative

กำหนดการ

8:30-9:00 น

ลงทะเบียน

9:00-10:30 น

บรรยาย:

ความสำคัญของ CiP ต่อการทำธุรกิจ และการค้าขายสินค้าในตลาดโลก

ภาพรวมกลไกการจัดการและการสื่อสารข้อมูลภายใต้ chemSHERPA

การจัดระบบจัดการเพื่อรองรับ CiP

10:30-10:45 น

พักดื่มชา-กาแฟ

10:45-12:00

บรรยาย:

chemSHERPA CI & AI data support tools

ถาม-ตอบ

12:00-13:00 น

ปิดการสัมมนา และพักรับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกัน

ภาษา: 

  • บรรยายภาษาญี่ปุ่น และมีล่ามแปลเป็นภาษาไทย ตลอดรายการ
  • เอกสารประกอบการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

การสมัครเข้าร่วม:

สมัคร On-line ฟรี ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันปิดรับสมัคร หรือเมื่อเต็ม

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม:

ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

  • โทรศัพท์: 025646500 (ต่อ 4122) คุณสายสมร คุณหอม หรือคุณภารดี บุญรอง
  • email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายละเอียดกิจกรรม

วัน-เวลา เริ่ม 11-ก.ย.-2561 8:30 am
วัน-เวลา สิ้นสุด 11-ก.ย.-2561 12:00 pm
วันเริ่มรับสมัคร 01-ส.ค.-2561
จำนวนที่รับ 150
วันปิดรับสมัคร 11-ก.ย.-2561
ค่าสมัคร ฟรี
สถานที่จัด ห้องออดิทอเรียม ศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี

สนุบสนุนกิจกรรมโดย:

We are no longer accepting registration for this event

แผนที่ สถานที่จัดกิจกรรม

© 2023 ThaiRoHS.org. All Rights Reserved.