×

เกิดข้อผิดพลาด

Page Not Found

ศัพท์ REACH

รวมความหมายของคำศัพท์ REACH ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Annex XVII

บัญชีสารต้องห้ามตามกฎหมาย REACH ของสหภาพยุโรป

Synonyms - Annex XVII
SVHC-C

Candidate List of substances of very high concern for Authorisation

Synonyms - Candidate List
การนำเข้า

การนำเข้าสินค้าทางกายภาพ ผ่านด่านศุลกากรของสหภาพยุโรป

(“the physical introduction into the customs territory of the Community”)

Ref: REACH มาตรา 3 (10)

Synonyms - Import
การผลิตสารเคมี

การผลิตหรือการสกัดสารเคมี ในสถานะปกติ

(“production or extraction of substances in the natural state”)

Ref: REACH มาตรา 3 (8)

Synonyms - Manufacturing
การวางตลาด

การป้อนหรือการทำให้มีสินค้าไปยังบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะมีการจ่ายเงินหรือให้โดยไม่คิดมูลค่าก็ตาม และให้ถือว่า การนำเข้าเป็นการวางตลาด

(“supplying or making available, whether in return for payment or free of charge, to a third party. Import shall be deemed to be placing on the market”)

Ref: REACH มาตรา 3 (12)

Synonyms - Placing on the market
การใช้งาน (สารเคมี)

กระบวนการ การผสมสูตร การใช้ การเก็บรักษา การเก็บ การบำบัด การบรรจุภาชนะ การถ่ายจากภาชนะหนึ่งไปยังอีกภาชนะหนึ่ง การผสม การผลิตผลิตภัณฑ์ หรือการใช้งานอื่นๆ

(“any processing, formulation, consumption, storage, keeping, treatment, filling into containers, transfer from one container to another, mixing, production of an article or any other utilization”)

Ref: REACH มาตรา 3 (24)

Synonyms - Use
ของผสม

ของผสมหรือสารละลายที่มีส่วนผสมของสารเคมีตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป

("a mixture or solution composed of two or more substances")

Ref: REACH มาตรา 3(2)

Synonyms - Mixture
ข้อห้าม

เงื่อนไขที่ใช้สำหรับ หรือการห้ามผลิต การใช้งานหรือการวางตลาด

(“any condition for or prohibition of the manufacture, use or placing on the market”)

Ref: REACH มาตรา 3 (31)

Synonyms - Restriction
ซัพพลายเออร์ ผลิตภัณฑ์

ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ประกอบการรายอื่นในสายโซ่การผลิต ที่นำผลิตภัณฑ์เข้าตลาด

(“any producer or importer of an article, distributor or other actor in the supply chain placing an article on the market”)

Ref: REACH มาตรา 3 (33)

Synonyms - Supplier of an article
ซัพพลายเออร์ สารเคมีหรือเคมีภัณฑ์

ผู้ผลิตสารเคมี ผู้นำเข้า ผู้ใช้ในสายโซ่การผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย ที่นำสารเคมีเข้าตลาด ทั้งที่อยู่ในรูปสารเคมีหรือในรูปเคมีภัณฑ์

("supplier of a substance or a mixture means any manufacturer, importer, downstream user or distributor placing on the market a substance, on its own or in a mixture, or a mixture;")

Ref: REACH มาตรา 3 (32)

Synonyms - supplier of a substance or a mixture
ผลิตภัณฑ์

วัตถุที่ถูกนำมาผลิต/แปรรูปจนได้เป็นวัตถุที่มีรูปทรง พื้นผิว หรือ ดีไซน์พิเศษ ที่เป็นลักษณะสมบัติเป็นตัวกำหนดประโยชน์ใช้สอยของวัตถุนี้ มากกว่าส่วนผสมทางเคมีของวัตถุนั้นๆ

(“an object which during production is given a special shape, surface or design which determines its function to a greater degree than does its chemical composition”)

Ref: REACH มาตรา 3(3)

Synonyms - Article
ผู้ขึ้นทะเบียน

ผู้ผลิตสารเคมี หรือผู้นำเข้าสารเคมี หรือผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ ที่ยื่นจดทะเบียนสารเคมี

(“the manufacturer or the importer of a substance or the producer or importer of an article submitting a registration for a substance”)

Ref: REACH มาตรา 3 (7)

Synonyms - Registrant
ผู้จัดจำหน่าย

บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีทั้งถิ่นที่ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรป รวมถึงผู้ขายปลีก ที่เป็นเพียงผู้เก็บรักษาและวางตลาดสารเคมี ทั้งที่อยู่ในรูปสารเคมีหรือในรูปเคมีภัณฑ์ ให้กับบุคคลที่สาม

(“any natural or legal person established within the Community, including a retailer, who only stores and places on the market a substance, on its own or in a preparation, for third parties”)

Ref: REACH มาตรา 3 (14)

Synonyms - Distributor
ผู้นำเข้า

บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีทั้งถิ่นที่ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรป ที่รับผิดชอบการนำเข้า

(“any natural or legal person established within the Community who is responsible for import”)

Ref: REACH มาตรา 3 (11)

Synonyms - Importer
ผู้ประกอบการในสายโซ่การผลิต

ผู้ผลิต และ/หรือ ผู้นำเข้า และ/หรือ ผู้ใช้ สารเคมีในสายโซ่การผลิต

(“all manufacturers and/or importers and/or downstream users in a supply chain”)

Ref: REACH มาตรา 3(17)

Synonyms - Actors in the supply chain

Latest Forum

  • ไม่มีกระทู้แสดง

Who's Online

มี 122 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

© 2023 ThaiRoHS.org. All Rights Reserved.