กฏหมายน่ารู้

REACH

Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) Regulation
สหภาพยุโรป
18-12-2006
01-07-2011
 • วางกลไกและมาตรการใหม่ ในการควบคุมความเสี่ยงจากการใช้สารเคมี
 • กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับทุกฝ่ายที่มีส่วนในการหยิบยื่นสารเคมี สู่ตลาด

การผลิต การใช้ การจำหน่าย การทำลาย สารเคมี และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารควบคุม ในสหภาพยุโรป (ทั้งที่ผลิตเพื่อการใช้เองในประเทศ และเพื่อการส่งออก)

[เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ นอกสหภาพยุโรป]

 1. หากมีสารเคมีที่ตั้งใจปลดปล่อยออกจากตัวผลิตภัณฑ์ – ผู้นำสินค้าเข้าตลาดต้องจดทะเบียนสารเคมีนั้นก่อนจึงจะสามารถนำสินค้าเข้าตลาดได้
 2. สื่อสารข้อมูลส่วนผสมของสารเคมีที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อสารที่น่าเป็นห่วง (Substances of Very High Concerns: SVHC) ให้ผู้รับสินค้าต่อเป็นทอดๆ ในสายโซ่การผลิต หากผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของสารนั้นๆ เกิน 1% โดยน้ำหนัก
 3. ห้ามใช้สารเคมีที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อสารต้องห้าม (Restricted Substances) – ตามเงื่อนไขที่กำหนดในการห้ามสารเคมีแต่ละรายการ

หมายเหตุ:

 • กลไกที่กำหนดขึ้นใหม่ทำให้สามารถเพิ่มเติมรายชื่อสารเคมีในบัญชีรายชื่อสารควบคุมได้โดยสะดวก บัญชีรายชื่อจึงสามารถเปลี่ยนแปลง (เพิ่มเติม) ได้ตลอดเวลา
 • บัญชีรายชื่อสารเคมีที่เกี่ยวข้อง – ใช้บัญชีรายชื่อ ณ วันที่นำสินค้าเข้าตลาด (ซึ่งอาจไม่ตรงกับรายชื่อ ณ วันที่ออกจากโรงงานผลิตได้)

 

 • เก็บข้อมูล ตรวจสอบ/ยืนยัน การมี/ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีที่เกี่ยวข้อง
 • จัดระบบควบคุมส่วนผสมของสารเคมีที่เกี่ยวข้องในตัวสินค้า
 • สื่อสาร/สำแดงข้อมูลให้กับลูกค้า
 • เก็บเอกสารยืนยันข้อมูลที่สำแดง
Located in: Regulation
© 2022 ThaiRoHS.org. All Rights Reserved.