กฏหมายน่ารู้

Battery

Batteries and accumulators and waste batteries and accumulators Directive
สหภาพยุโรป
  • Directive 2006/66/EC (ระเบียบ Battery ฉบับปัจจุบัน)
  • Commission Regulation (EU) No 1103/2010 (การติดเครื่องหมายแสดงความจุ (Capacity) ของ Rechargable Battery)
  • Commission Regulation (EU) No 493/2012 (วิธีการคำนวณ ประสิทธิภาพในการรีไซเคิล ของกระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่)
26-09-2006
26-09-2008

วางกฎในการวางตลาดแบตเตอรี่ - ห้ามวางตลาดแบตเตอรี่ที่มีสารอันตรายที่กำหนดเกินขีดจำกัด วางข้อกำหนดในการจัดเก็บ บำบัด รีไซเคิล และทำลาย ขยะแบตเตอรี่ เพื่อให้สามารถนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ได้ในสัดส่วนที่สูง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะทางสิ่งแวดล้อมของแบตเตอรี่ ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์

แบตเตอรี่ทุกชนิด (รวมแบตฯรถยนต์และแบตฯ อุตสาหกรรม แต่ไม่รวมแบตฯ ในงานการทหาร และแบตฯ สำหรับอุปกรณ์ที่ส่งไปในอวกาศ)

จำกัดปริมาณปรอทและแคดเมียม (ปรอทไม่เกิน 5ppm, แคดเมียมไม่เกิน 20 ppm) กำหนดให้ทำเครื่องหมายบนตัวแบตเตอรี่ กำหนดให้ติดตั้งแบตเตอรี่ให้สามารถถอดออกได้ง่าย กำหนดให้ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบการจัดการซากแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ต้องไม่มีส่วนผสมของปรอทเกิน 5ppm (ยกเว้นแบตฯกระดุม ให้มีได้ไม่เกิน 2%) แคดเมียมไม่เกิน 20ppm (ยกเว้นแบตเตอรี่ รถยนต์ ให้ใช้ข้อกำหนดของระเบียบ ELV)

  • USA (บางรัฐ) (ควบคุมปรอท)
Located in: Regulation
© 2023 ThaiRoHS.org. All Rights Reserved.