กฏหมายน่ารู้

PPWD

Packaging and Packaging Waste Directive
สหภาพยุโรป
 • Directive 94/62/EC (ประกาศ 20 ธันวาคม 2537, บังคับใช้ 30 June 1996), 
 • Directive 2004/12/EC (ประกาศ 11 กุมภาพันธ์ 2547 บังคับใช้ 31 ธันวาคม 2551) และ 
 • Directive (EU) 2018/852

 

30-05-2018
19-06-2018

วางกลไกการจัดการบรรจุภัณฑ์และซากบรรจุภัณฑ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บรรจุภัณฑ์ทุกระดับ ที่นำเข้าตลาดสหภาพยุโรป

ข้อบังคับสำหรับ ตัวบรรจุภัณฑ์

 • ข้อบังคับการออกแบบ & การคัดเลือกวัสดุ
  • ลดการใช้วัสดุ ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น
  • ต้องนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ (Reuse, Recycle, Recovery)
  • ลดการใช้สารอันตราย ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น – จากมุมมองของการจัดการซาก (การปล่อยมลพิษ, การรั่วไหลของสารพิษ, เถ้า)
 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับการปนเปื้อนธาตุโลหะ
  • ห้ามมี ตะกั่ว ปรอท โครเมียม+6 แคดเมียม รวมกันเกิน 100ppm โดยน้ำหนัก (คิดตามน้ำหนักส่วนที่แยกออกจากกันได้ง่าย)

ข้อบังคับสำหรับ ตัวผู้ประกอบการ

 • รับผิดชอบ การจัดการซากบรรจุภัณฑ์
 • รับผิดชอบ ด้านการให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่

ทำเครื่องหมายให้เอื้อต่อการคัดแยก

ปฏิบัติตามมาตรฐาน EN 13428 ถึง EN 13432

ประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐาน EN 13427

สมัครเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการซากบรรจุภัณฑ์ (Waste Management Scheme) ในประเทศเป้าหมาย (สำหรับผู้นำเข้า)

การประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐาน EN 13427

 1.  การผลิตและส่วนผสม (บังคับทุกข้อ)
  1. การป้องกัน (การก่อขยะ) โดยการ ลดที่ต้นทาง (Source Reduction)  (EN 13428) [S]
  2. การวัดและการยืนยัน โลหะหนัก 4 ชนิด (CEN/CR 13695-1) [C]
  3. การวัดและการยืนยัน สารอันตราย (CEN/CR 13695-2) [C]
 2. การใช้ซ้ำ (ยืนยันเมื่อมีการ Claim การใช้ซ้ำ) 
  1. การใช้ซ้ำ (EN 13429) [S]
 3. การนำทรัพยากรกลับคืน (Recovery) (เลือกอย่างน้อย 1 ข้อ)
  1. การรีไซเคิลวัสดุ (EN 13430) [F]
  2. การคืนทรัพยากร ในรูปพลังงาน (EN 13431) [F]
  3. การคืนทรัพยากร ในรูปปุ๋ย (EN 13432) [F]

หมายเหตุ:

 • C: การยืนยันระดับชิ้นส่วน (Packaging Components), F: การยืนยันระดับ Functional Unit,
 • S: การยืนยันระดับระบบบรรจุภัณฑ์ (Complete Packaging System)
 • ทำบันทึกผลการประเมิน พร้อมเอกสารสนับสนุน และดำเนินการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด (ตามมาตรฐานลูก: EN 13428 ถึง EN 13432 ตามแต่ละประเด็น)
 • ต้องมีเอกสารพร้อมยื่นต่อเจ้าหน้าที่เมื่อมีการร้องขอ – ระยะเวลาการเก็บเอกสาร: 2 ปีหลังวางตลาดครั้งสุดท้าย 

การทำเครื่องหมายบ่งชี้วัสดุบนตัวบรรจุภัณฑ์

EU-PPWD กำหนดให้ทำเครื่องหมายระบุชนิดของวัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยในการจัดเก็บ-คัดแยก การใช้ซ้ำ และการรีไซเคิลขยะบรรจุภัณฑ์ โดยมีมติคณะกรรมาธิการที่ 97/129/EC กำหนดระบบการบ่งชี้วัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นระบบการชี้บ่งโดยใช้ตัวเลขชี้บ่งและชื่อย่อของวัสดุ เป็นดังนี้

กลุ่มวัสดุ

หมายเลข

คำย่อ

พลาสติก

1-19

PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS

กระดาษและกระดาษลูกฟูก

20-39

PAP

โลหะ

40-49

FE, ALU

ไม้

50-59

FOR

สิ่งทอ

60-69

TEX

แก้ว

70-79

GL

คอมโพสิทและอื่นๆ

80-99

-

หมายเหตุ: สหภาพยุโรปไม่มีข้อกำหนดเรื่องการติดสัญญลักษณ์รีไซเคิล (Mobious Loop)

Located in: Regulation
© 2023 ThaiRoHS.org. All Rights Reserved.