กฏหมายน่ารู้

POPs-EU

Persistent organic pollutants Regulation
สหภาพยุโรป
20-06-2019
10-07-2019

ปกป้องสุขอนามัยมนุษย์และสิ่งแวดล้อม จากสาร POPs โดยการห้ามใช้ เลิกใช้โดยเร็วที่สุด หรือการจำกัดการผลิต/การวางตลาด/การใช้สารเคมีที่เป็นสารควบคุมภายใต้ อนุสัญญาสตอกโฮล์ม หรือ Protocol to the 1979 convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on Persistent Organic Pollutants (LRTAP)

ควบคุมทุกกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับสาร POPs ที่มีรายชื่อในบัญชีที่กำหนด (การผลิต การใช้ การวางตลาด การนำเข้า การส่งออก ฯลฯ ทั้งในรูปสารเคมี สินค้า/วัสดุที่ปนเปื้อน และของเสียที่ปนเปื้อนสาร POPs แต่ละรายการเกินขีดจำกัด

 

ข้อกำหนดสำหรับสาร POPs ที่ถูกขึ้นบัญชีแล้ว (อนุสัญญาสตอกโฮล์ม หรือ LRTAP)

กำหนดมาตรการควบคุม 4 ด้านสำหรับสารเคมีที่ถูกขึ้นบัญชีแล้ว

 1. สารเคมีใน Annex I (Prohobition): ห้ามผลิต ห้ามวางตลาด และห้ามใช้งาน (มีข้อยกเว้น บางกรณี)
 2. สารเคมีใน Annex II (Restriction): จำกัดการผลิต การวางตลาด และการใช้งาน
 3. สารเคมีใน Annex III (Release reduction): มาตรการลดการปลดปล่อย
 4. สารเคมีใน Annex IV (Waste management): ข้อบังคับ การจัดการของเสีย (Waste) (ที่ปนเปื้อน POPs เกินขีดจำกัดที่ยอมรับได้ (มี POPs ผสมเกินระดับ Low POPs Contents ที่กฎหมายกำหนด))

ข้อกำหนดสำหรับสาร POPs ที่ควรเสนอให้มีการขึ้นบัญชี

ข้อกำหนดขั้นตอนในการศึกษาและรับฟังความเห็นในระดับ EU ก่อนนำเสนอสำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ

(คลิกที่นี่ เพื่อดูรายชื่อสาร POPs ที่เข้าข่าย ที่จะเสนอให้มีการควบคุม)

ข้อยกเว้นการปนเปื้อน POPs บางชนิดในสารเคมี ของผสม และผลิตภัณฑ์

 1. กลุ่ม PBDEs:
  1. การปนเปื้อนในสารเคมี: Tetra-, Penta-, Hexa-, Hepta- หรือ Deca-BDE อย่างละไม่เกิน 10 mg/kg (0.001% โดยน้ำหนัก)
  2. การปนเปื้อนใน ของผสม หรือผลิตภัณฑ์: Tetra-, Penta-, Hexa-, Hepta- หรือ Deca-BDE รวมกันไม่เกิน 500mg/kg (0.05% โดยน้ำหนัก) [อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงใหม่]
 2. HBCDD:
  1. การปนเปื้อนใน สารเคมี ของผสม หรือในผลิตภัณฑ์ ไม่เกิน 100 mg/kg (0.01% โดยน้ำหนัก)
 3. PFOS:
  1. การปนเปื้อนในสารเคมี: ไม่เกิน 10 mg/kg (0.001% โดยน้ำหนัก)
  2. การปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์: ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก "mass of structurally or micro-structurally distinct parts that contain PFOS"
  3. การปนเปื้อนในสิ่งทอหรือผิวเคลือบ: 1 μg/m2 พื้นผิว 
 4. PFOA และ PFOA-related substances
  1. PFOA: จำกัดการปนเปื้อนใน สารเคมี ของผสม หรือผลิตภัณฑ์ ไม่เกิน 0.025 mg/kg (0,0000025 % โดยน้ำหนัก) 
  2. PFOA-related substances: จำกัดการปนเปื้อนใน สารเคมี ของผสม หรือผลิตภัณฑ์ ไม่เกิน 1 mg/kg (0.0001 % โดยน้ำหนัก) 
  3. ข้อยกเว้นอื่นตามที่กำหนด (ดูรายละเอียดใน Commission Delegated Regulation (EU) 2020/784)

ขีดจำกัด Low POPs Contents ของสหภาพยุโรป

ชื่อสาร

ขีดจำกัดความเข้มข้น

Polychlorinated naphthalenes (PCNs)

10 mg/kg

Hexachlorobutadiene (HCBD)

100 mg/kg

SCCPs

10,000 mg/kg

Tetra-, Penta-, Hexa-, Hepta-, Deca-BDE

รวมกันไม่เกิน 1,000 mg.kg

(อยู่ระหว่างการทบทวน เพื่อลดค่าลงเป็น 500 mg/kg)

Polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans (PCDD/PCDF)

15 μg/kg (TEF)

Aldrin, Chlordane, Chlordecone, DDT, Dieldrin, Endrin, Endosulfan , Hexabromobiphenyl, Hexachlorocyclohexanes (รวม lindane), Heptachlor, Hexachlorobenzene, Mirex, Pentachlorobenzene, PFOS, Toxaphene

50 mg/kg

Polychlorinated Biphenyls (PCB)

50 mg/kg (คำนวณตามมาตรฐาน EN 12766-1 และ EN 12766-2)

Hexabromocyclododecane (HBCDD)

1,000 mg/kg (อยู่ระหว่างการทบทวน) 

 

ประเทศที่ลงนามในอนุสัญญาสตอกโฮล์ม

Located in: Regulation
© 2023 ThaiRoHS.org. All Rights Reserved.