กฏหมายน่ารู้

Single-use Plastics-EU

The reduction of the impact of certain plastic products on the environment Directive
สหภาพยุโรป
05-06-2019
25-06-2019
 1. เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากผลิตภัณฑ์พลาสติกบางชนิดต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อระบบนิเวศน์ทางน้ำ และต่อสุขอนามัยมนุษย์
 2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวตกรรม สินค้า วัสดุ และโมเดลธุรกิจ ที่นำไปสู่ Circular Economy
 1. SUP ที่มีรายชื่อปรากฎใน Annex
 2. สินค้าที่ผลิตจาก oxo-degradable plastic
 3. เครื่องจับสัตว์น้ำ (Fishing gear) ที่มีพลาสติก

หมายเหตุ:

"oxo-degradable plastic" ภายใต้ SUP Directive หมายถึง "plastic materials that include additives which, through oxidation, lead to the fragmentation of the plastic material into micro-fragments or to chemical decomposition"

 • ลดการใช้ SUP 2 ประเภทที่มีรายชื่อใน Part A ของ Annex อย่างมีนัยสำคัญ
 • ห้ามวางตลาด (Ban) SUP 9 ประเภท (เช่น ก้านสำลี (Cotton bud sticks), Cutlery (ช้อม ส้อม มีด ตะเกียบ), หลอด, ฯลฯ ) ที่มีรายชื่อใน Part B ของ Annex [เริ่มบังคับใช้ 3 July 2021]
 • ข้อกำหนดสำหรับตัวผลิตภัณฑ์
  1. สินค้าที่มีรายชื่อใน Part C ของ Annex (ภาชนะบรรจุเครื่องดื่มขนาดต่ำกว่า 3 ลิตร): ออกแบบให้ฝา (Caps & Lids) ยึดติดอยู่กับตัวภาชนะ (ไม่หลุดออกจากกัน) [เริ่มบังคับใช้ 3 July 2024]
  2. ส่วนผสมพลาสติกรีไซเคิลในขวดเครื่องดื่ม:
   1. ปี 2025: ขวด PET ต้องมีส่วนผสมพลาสติกรีไซเคิลอย่างน้อย 25% 
   2. ปี 2030: ขวดเครื่องดื่มขนาดไม่เกิน 3 ลิตร (ทำจากพลาสติกทุกประเภท) ต้องมีส่วนผสมพลาสติกรีไซเคิลอย่างน้อย 30%
 • ข้อกำหนดด้านการทำเครื่องหมาย
  1. ทำเครื่องหมาย บนบรรจุภัณฑ์ หรือบนตัวสินค้าที่มีรายชื่อใน Part D ของ Annex (ผ้าอนามัย ผ้าเปียก (wet wipes) บุหรี่และแก้วสำหรับเครื่องดื่ม) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและการจัดการขยะพลาสติกแก่ผู้บริโภค
 • ใช้ Extended producer responsibility (เก็บค่าใช้จ่ายในการจัดการ)
 • มาตรการเพื่อให้เกิดการแยกเก็บ (Separate collection) ภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม (ขนาด < 3 ลิตร) ให้ได้ตามเป้าหมาย
  1. ภายในปี 2025:  77% โดยน้ำหนัก
  2. ภายในปี 2029: 90% โดยน้ำหนัก

รายการ SUP ใน Part A (ลดการบริโภค)

 1. แก้วสำหรับเครื่องดื่ม (รวมฝา)
 2. ภาชนะบรรจุอาหาร ทั้งที่มีและไม่มีฝาครอบที่ ที่ใช้ห่อหุ้มอาหารที่
  1. ตั้งใจจะบริโภคทันที ทั้งที่ร้าน หรือห่อกลับบ้าน
  2. มักบริโภคจากภาชนะห่อหุ้ม และ
  3. พร้อมบริโภคโดยไม่ต้องทำการเตรียมอาหารอื่นๆ เช่น ปรุงอาหาร ต้ม หรือให้ความร้อน เพิ่มเติม

ไม่รวมภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม จาน, ซอง (Packet) และแรปที่ใส่อาหาร

รายการ SUP ใน Part B (ห้ามวางตลาด)

 1. ก้านสำลี (ยกเว้นสินค้าที่เข้าข่ายเครื่องมือแพทย์)
 2. Cutlery (ส้อม ช้อน มีด ตะเกียบ)
 3. จาน
 4. หลอดดูด (ยกเว้นสินค้าที่เข้าข่ายเครื่องมือแพทย์)
 5. ก้านคนเครื่องดื่ม
 6. ก้านติดลูกโป่ง (ยกเว้นก้านสำหรับงานอุตสาหกรรม หรือใช้ในงานอาชีพ)
 7. ภาชนะบรรจุอาหารพร้อมทาน ที่ทำจากโฟมขาว (EPS)
 8. ภาชนะบรรจุเครื่องดื่มที่ทำจากโฟมขาว รวมฝาและที่ครอบ
 9. แก้วเครื่องดื่มที่ทำจากโฟมขาว รวมฝาและที่ครอบ

รายการ SUP ใน Part C (การออกแบบผลิตภัณฑ์)

 1. ภาชนะบรรจุเครื่องดื่มขนาดต่ำกว่า 3 ลิตร แต่ไม่รวม
  1. ภาชนะบรรจุเครื่องดื่มที่ทำจากแก้วหรือโลหะ ที่มีฝาทำจากพลาสติก
  2. ภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม ที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์

รายการ SUP ใน Part D (ทำเครื่องหมาย)

 1. ผ้าอนามัย
 2. ผ้าเปียก
 3. บุหรี่
 4. ถ้วยสำหรับเครื่องดื่ม

-

Located in: Regulation
© 2022 ThaiRoHS.org. All Rights Reserved.